Các thành phần chính của Chế Phẩm Sinh Học Vườn Sinh Thái

Acid amin là đơn vị cơ bản cấu tạo lên Protein, người ta đã tìm ra 20 loại acid amin tạo lên các Pr trong các cơ thể sống.

 Các thành phần chính của CPSH Vườn Sinh Thái :

che pham sinh hoc vuon sinh thai 1

I.  Acid amin(đạm hữu cơ): 100g/lít(10%)

          Acid amin là đơn vị cơ bản cấu tạo lên Protein, người ta đã tìm ra 20 loại acid amin tạo lên các Pr trong các cơ thể sống.

Vai trß acid amin, protein:

-Vai trß b¶o vÖ(kh¸ng thÓ): ë §V X­­¬ng sèng Pr cã vai trß nhËn biÕt c¸c t¸c nh©n l¹ g©y h¹i: vi khuÈn, virus

- Vai trß xóc t¸c: Mét sè Pr cã vai trß xóc t¸c gäi lµ enzym.

- Vai trß vËn chuyÓn: Hemoglobin vËn chuyÓn Oxi

- Vai trß ®iÒu hßa (hoormon) qu¸ tr×nh trao ®æi chÊt.

- Vai trß chuyÓn ®éng: Qu¸ tr×nh co c¬, chuyÓn ®éng c¬ häc.

- Vai trß dù tr÷ dinh d­­ìng: Cung cÊp n¨ng l­­îng cho ph«i ph¸t triÓn, cho qu¸ tr×nh n¶y mÇm.

                        1 gram Pr , tinh bét cung cÊp 4 (Kcal)

                                1gram lipit cung cÊp 9 (Kcal)

Kalo lµ  phÇn n¨ng l­­îng lµm 1 lÝt n­­íc t¨ng lªn 1oC

che pham sinh hoc vuon sinh thai

Các acid amin thiết yếu và không thiết yếu

Acid amin thiết yếu

Acid amin không thiết yếu

1.     Isoleucine

1.   Alanine                 9.   Cysteine*

2.     Leucine

2.   Asparagine         10.  Tyrosine*

3.     Lysine

3.   Aspartic acid      11.  Arginine

4.     Threonine

4.   Glutamic acid     12.  Histidine

5.     Tryptophan

5. Glutamine

6.     Valine

6. Glycine

7.     Methionine

7. Proline

     8. Phenylalanine

8.   Serine


Trung tâm phân phối chế phẩm sinh học

504 Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

0934 521 403 - 0933 293 445 - 028.3515.0209

Thứ hai - Thứ bảy (8h00 - 17h15)

Website: www.chephamsinhhoc.net

 
TƯ VẤN NÔNG NGHIỆP

Điền đầy đủ thông tin, Trung tâm sẽ phản hồi thắc mắc sớm nhất.


Họ và tên: *

Số điện thoại: *

Mail liên hệ:

Tỉnh thành:
Loại Vật nuôi/Cây trồng:

Quy mô:

Ngày tuổi:

Tình trạng:

Câu hỏi của bạn:


BÀI VIẾT LIÊN QUAN