• Cart Image
  Turmeric Powde
  $ 34.99
 • Cart Image
  Pure Jeans Coffee
  $ 26.99
 • Cart Image
  Columbia Chocolate
  $ 26.99
Total - 140$ View Cart
Giúp dâu tăng sức đề kháng, chống sâu bệnh, lá dày to, giàu chất hữu cơ. Giúp tằm ăn no mau lớn, sản lượng cao, chất lượng tốt.

1. C«ng dông

S¶n phÈm phun lªn c©y d©u lµm cho c©y ph¸t triÓn tèt, cµnh l¸ xum xuª, l¸ to dÇy, giµu chÊt h÷u c¬, t¨ng søc ®Ò kh¸ng chèng S©u bÖnh, phun lªn l¸ d©u cho con t»m ¨n lµm t¨ng tû lÖ sèng ®èi víi con t»m non, ngñ ®Òu, ¨n no mau lín, s¶n l­îng cao, chÊt lưîng t¬ tèt, tÇng kÐn dÇy cao vµ dµi, t¨ng tû lÖ sîi co d·n.

2. C¸ch dïng: (DiÖn tÝch 360 m2)

C¸ch 1: Trång d©u.

- Thêi kú mÇm non: Dïng 5 ml chế phẩm sinh học hoµ víi 15 lÝt n­ưíc, c¸ch 15 ngày phun ®Òu cho 01 lư­ît.

- Thêi kú sinh tr­ëng: Dïng 5ml chế phẩm sinh học víi 10 - 15 lÝt nư­íc, c¸ch 7 - 10 ngµy phun 01 lÇn.

- Thêi kú thu h¸i: Sau mçi lÇn thu h¸i dïng 5 ml chế phẩm sinh học hoµ víi 10 - 15 lÝt nư­íc, c¸ch 5 - 7 ngµy phun ®Òu cho 01 lÇn.

C¸ch 2: Nu«i t»m: Chän l¸ d©u theo ®é tuæi cho t»m, gi÷ t­ới sau khi h¸i l¸ d©u vÒ.

- T»m ¨n 1: Dïng 5 ml chế phẩm sinh học pha víi 7 lÝt n­ưíc.

- T»m ¨n 2: Dïng 5 ml chế phẩm sinh học hoµ víi 5 lÝt n­ưíc.

- T»m ¨n 3 ®Õn ¨n 5: Dïng 5 ml SP hoµ víi 3,5 lÝt nư­íc.

Chó ý:

- Phun trùc tiÕp lªn l¸ d©u, ®îi kh« th× cho ¨n b×nh thư­êng, mçi lÝt dung dÞch sau khi pha phun cho 10 kg l¸ d©u.

- Kh«ng nªn phun qu¸ ­ít, phun d¹ng s­ư¬ng mï lªn l¸ d©u kh«ng nhá n­ước xuèng lµ ®­ược

TRUNG TÂM CHẾ PHẨM SINH HỌC

32/83 Bùi Đình Túy, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh

0934 521 403 | 0933 293 445 | 0976 543 435

Tư vấn nông nghiệp